Pakalpojumi fiziskām personām

 • līgumu sagatavošana – pirkuma līgumi, nomas un īres līgumi, dāvinājuma līgumi, aizdevuma līgumi, patapinājuma līgumi, konfidencialitātes līgumi u.c. līgumi;
 • līgumu rediģēšana un konsultācijas par jau noslēgtajiem līgumiem;
 • līgumu sastādīšana pēc klienta pieprasījuma;
 • noslēgto līgumu apstrīdēšana;
 • strīdu situāciju, kuras radušās no saistību tiesībām, risināšana un konsultāciju sniegšana.
 • pārstāvība un konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos;
 • konsultācijas un dokumentu sagatavošana iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu;
 • dokumentu sagatavošana un reģistrācijas zemesgrāmatā;
 • pārstāvība un konsultācijas nomas un īres darījumos;
 • pārstāvība ar nekustamajiem īpašumiem saistītajos strīdos un tiesās.
 • konsultācijas par iespējamajiem risinājumiem parādu atgūšanai;
 • pretenziju sagatavošana debitoriem;
 • izlīgumu sagatavošana;
 • līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu sagatavošana;
 • prasības pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasības celšanai tiesā;
 • pārstāvība tiesas un ārpustiesas procesā;
 • sprieduma izpildes nodrošināšana un izpildu raksta nodošana tiesu izpildītājam.
 • konsultācijas par visiem maksātnespējas jautājumiem un procesa posmiem;
 • personas individuāls izvērtējums un atbilstība maksātnespējas procesam (individuāls vai ģimenes maksātnespējas process);
 • dokumentu sagatavošana (maksātnespējas procesa pieteikums tiesai, paskaidrojumi u.c..);
 • pārstāvība maksātnespējas procesa ietvaros (atbilžu, paskaidrojumu sniegšana un citu dokumentu sagatavošana administratoram).
 • konsultācijas laulības šķiršanas lietās un prasības pieteikumu sagatavošana;
 • konsultācijas par laulāto mantas sadali un dokumentu sagatavošana;
 • konsultācijas par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu un dokumentu sagatavošana;
 • vienošanās sastādīšana starp laulātajiem laulības šķiršanai ārpus tiesas procesa.
 • konsultācijas par tiesvedības procesu;
 • klientu pārstāvība Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās;
 • dokumentu sagatavošana prasības celšanai;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesvedības ietvaros;
 • klientu pārstāvība tiesvedības procesā un sekošana tā norisei;
 • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana pēc nepieciešamības.