Kāpēc mēs?


Juridisko pakalpojumu birojs SIA “LEGALIS CONSILIUM” sniedz dažāda veida juridiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām: sniedzam konsultācijas, sagatavojam nepieciešamos dokumentus, izvērtējam iesniegto dokumentāciju, sniedzam atzinumus, pārstāvam klientu intereses un risinām citus juridiskus jautājumus.

Mūsu devīze – laba reputācija, individuāla pieeja, konfidencialitāte un patiesa vēlme palīdzēt ikvienam!

Lasīt vairāk

Juridiskais atbalsts uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanā:

 • juridiskas konsultācijas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem;
 • iesniegumu, rīkojumu, vēstuļu, brīdinājumu, sūdzību, pilnvaru, vienošanās, līgumu u.c. dokumentu sagatavošana un atbilžu sniegšana;
 • atbalsts uzņēmuma personāla daļai – darba līgumu un amata aprakstu izstrāde, rīkojumu, vienošanās, brīdinājumu, uzteikumu sagatavošana u.c.
 • atzinumu sniegšana par uzņēmuma nozari reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu.

Parādu piedziņa:

 • debitoru apzināšana un kontrole;
 • komunikācija ar debitoriem – sarakste, zvanu veikšana, tikšanās;
 • vienošanās un maksājuma grafiku sastādīšana un kontrole;
 • atgādinājumu un brīdinājumu sagatavošana;
 • prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • pārstāvība tiesā visās tiesu instancēs;
 • izpildu raksta saņemšana un iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam

Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana:

 • darba koplīgums;
 • darba kārtības noteikumi;
 • ētikas kodekss;
 • noteikumi;
 • instrukcijas u.c.

Kārtot uzņēmuma tiesiskos jautājumus, iesniegt prasības pieteikumus tiesā un pieteikumus administratīvajās iestādēs un tiesā

Pārstāvēt uzņēmumu tiesā kā prasītāju, atbildētāju un trešo personu.

 • Klientu apzināšana par neizpildītām saistībām
 • Informācijas apstrāde un analīze
 • Komunikācija ar debitoriem – sarakste, zvanu veikšana, tikšanās
 • Vienošanās un maksājumu grafiku sastādīšana un kontrole
 • Brīdinājumu un pretenziju sagatavošana
 • Debitoru uzskaite un kontrole
 • Prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā
 • Prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana šķīrējtiesā
 • Pārstāvība tiesā visās tiesu instancēs, kā arī šķīrējtiesās
 • Izpildu rakstu saņemšana un iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam
 • Klientu interešu pārstāvēšana zvērināta tiesu izpildītājā darbībās
 • Fizisku personu konsultēšana un aizsardzība parāda piedziņas procesā
 • Darba līgumu sagatavošana
 • Amata aprakstu sagatavošana
 • Darba devēju iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšana
 • Rīkojumu darba tiesību jomā izstrādāšana
 • Palīdzība darba devējiem un/vai darbiniekiem nelaimes gadījumu darbā gadījumos, iespējamās atlīdzības apmēra aprēķināšana, izvērtēšana
 • Vienošanās par konkurences ierobežojumu un/vai konfidencialitātes ievērošanu sastādīšana, izvērtēšana
 • Uzteikumu sagatavošana, izsniegto uzteikumu izvērtēšana
 • Vienošanās/izlīgumu sagatavošana
 • Prasības pieteikumu sagatavošana
 • Paskaidrojumu tiesai sagatavošana
 • Pārstāvība tiesā u.c.
 • Konsultācijas laulības šķiršanas lietās un prasības pieteikumu sagatavošana
 • Vienošanu sastādīšana starp laulātiem laulības šķiršanai ārpus tiesas procesa
 • Konsultācijas par laulāto mantas sadali un dokumentu sagatavošana
 • Laulības līgumu sagatavošana
 • Konsultācijas par saskarsmes tiesību noteikšanu un dokumentu sagatavošana
 • Konsultācijas par uzturlīdzekļu piedziņu un dokumentu sagatavošana
 • Konsultācijas par paternitātes noteikšanu un dokumentu sagatavošana
 • Uzturlīdzekļu piedziņa bijušā laulāta labklajības līmeņa nodrošināšanai
 • Īres līguma sastādīšana un esošo līgumu  izvērtēšana
 • Īres līguma grozījumu sagatavošana un esošo grozījumu izvērtēšana
 • Īres līguma izbeigšana
 • Īres līguma pārkāpumi
 • Jautājumi, kas saitīti ar īres maksu
 • Jautājumi, kas saistīti ar zaudējumu nodarīšanu un atlīdzināšanu

Piedāvājam sagatavot visa veida līgumus un citus dokumentus, kā arī sniegt juridisko vērtējumu par jau sagatavotiem līgumiem vai citiem dokumentiem:

 • Pirkuma – pārdevuma līgums
 • Aizdevuma līgums
 • Cesijas līgums
 • Patapinājuma līgums
 • Sadarbības līgums
 • Pakalpojuma līgums
 • Darba līgums
 • Nomas līgums
 • Īres līgums
 • Maiņas līgums
 • Ziedojuma līgums
 • Vienošanās, pilnvaras, grafiki u.c. dokumenti

Konsultācijas, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, zvanu un e-pastu veikšana patērētāju tiesību aizsardzībai un strīda atrisināšanai

Atsauksmes


Jurists - speciālists tiesību zinātnes un likumu jautājumos


Mūsu juristus raksturo trīs atslēgas vārdi – zināšanas, attīstība, izpratne.

Zināšanas – jurista pienākums ir teicami pārzināt likuma pantus un tiesvedības procedūras kā Latvijas, tā arī starptautiskā līmenī.

Attīstība – jurista profesija pieprasa būt nemitīgā attīstībā, jo nepārtraukti ir nepieciešams sekot līdzi aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai nodrošinātu labāko aizstāvību sava klienta interesēm.

Izpratne – pragmatiska izpratne likumu skaidrojumos un emocionāli inteliģenta izpratne komunikācijā ar klientu – tas ir pamats, lai pārliecināti un mērķtiecīgi pārstāvētu ikviena klienta intereses jebkurā situācijā.

Jurista pakalpojumi

Mūsu uzņēmuma pieredzējušie juristi spēs palīdzēt tādos jautājumos kā:

 • Maksātnespējas procesa administrēšana. Parādu slogs gan fiziskai, gan juridiskai personai nereti var šķist nepanesams, taču galvenais ir neļauties izmisumam, jo jebkurai situācijai ir risinājums – nereti šis risinājums ir maksātnespējas pasludināšana. Šī procesa mērķis ir nodrošināt personas vai uzņēmuma maksātspējas atjaunošanu, vienalaicīgi rūpējoties arī par kreditora interesēm.
 • Parādu piedziņas administrēšana.Parādu piedziņas process rada daudz stresa, kas var novest pie nepārdomātiem lēmumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejami uzticama jurista pakalpojumi, kas ļaus jums uzzināt jūsu tiesības un konsultēs jūs parāda atgūšanas procesā.
 • Mantojuma tiesību kārtošana. Mantojuma tiesību jomā problēmas visbiežāk sākas tad, ja cilvēks nezina savas mantojuma tiesības un pienākumus. To var novērst jau saknē, ja savlaicīgi tiek izmantoti jurista pakalpojumi.
 • Citi juridiskie pakalpojumi – darba tiesību jautājumi, ģimenes tiesības, saistību tiesības u.c.

Juridiskā konsultācija

SIA ”LEGALIS CONSILIUM’ ir uzņēmums, kas nodrošina dažāda veida juridiskās konsultācijas un problēmjautājumu analīzes visdažādākajās dzīves situācijās.

Jurista konsultācija var būt vienreizējs vai daudzkārtīgs pasākums, kas nepieciešams kā juridiskām, tā fiziskām personām, ja rodas problēmas kādā no tiesvedības procesiem:

Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz savu aizskarto interešu aizstāvību tiesā, taču nereti, piemēram,  civillietas prasība tiek noraidīta jau pašā sākumā, jo tā nav pareizi noformulēta vai noformēta. Lai to novērstu, ieteicams izmantot juridisko konsultāciju, jo lietas izskatīšana un spriedums lielā mērā ir atkarīgs tieši no tā, cik kvalitatīvi būs sastādīta prasība.

Viens likums – viena taisnība visiem” – šī cēlā ideja pauž to, ka visiem tiesas priekšā jāsaņem vienlīdzīgs sods, taču nereti tas nav iespējams, jo nav taču tikai viena likuma – to ir tūkstošiem, un tieši tāpēc juridiskās konsultācijas ir tik vērtīgas, jo jurists ir tas, kura spēkos ir atrast īsto likumu juridiskajos labirintos, lai nodrošinātu taisnīgumu katrā konkrētajā gadījumā.

Ir gadījumi, kad pietiek tikai ar vienu juridisko konsultāciju, lai būtiski un uz labo pusi mainītu kādas situācijas iznākumu, tāpēc nebaidieties meklēt padomu pie savas jomas profesionāļiem!

Juristu birojs

Mēs ticam, ka juristam ir jābūt pieejamam – viņam ir jābūt tur, kur ir viņa klients. Un sen jau pagājuši tie laiki, kad pēc labiem juristiem bija jādodas uz galvaspilsētu. Arvien vairāk ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju par savām mājvietām izvēlas citas Latvijas pilsētas – sakoptas un progresīvas. Tieši tāpēc šeit ir pieejami arī mūsu juristu biroji.

Jurists Cēsīs. Piedāvājam mūsu juristu pakalpojumus un juridiskās konsultācijas Cēsīs – pilsētā, kas pārliecinoši turpina savu attīstību, spējot nodrošināt augsta līmeņa pakalpojumus visās sfērās, tostarp – juridisko pakalpojumu jomā. Atrodamies Raunas ielā 13.

Jurists Madonā. Mūsu uzņēmuma saknes meklējamas tieši šajā pilsētā, tāpēc katrs klients mums ir īpašs un svarīgs. Piedāvājam profesionālu juristu palīdzību un atbalstu visa veidu tiesību jautājumos. Meklējiet mūs Saules ielā 17

Piesakies konsultācijai

Piesakies konsultācijai un uzzini sev interesējošus jautājumus.